🚀 Získajte 500 Bodov (50 €) do vernostného programu!

Dní
Hod
Min
Sek

🌊 ⛱ Voňavé leto s akciou 1+1 ZDARMA 🧺 🫧

Zvýhodnené Vianočné balíčky! K nákupu nad 100 € darček v hodnote min. 20 €.
Dní
Hod
Min
Sek
0

Reklamačné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, ako aj obchodných podmienok pre predaj a dodávku tovaru v prevádzke spoločnosti AlfaPureo s.r.o., so sídlom: Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika, IČO: 51 6666 51, DIČ: 2120750896, IČ DPH: SK2120750896, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36360/R (ďalej len „predávajúci“).

 

 1. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

 1. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú článkom VI. tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že:
 2. nejde o iný tovar než ten, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy;
 3. tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo také vlastnosti, ktoré sú obvyklé s ohľadom na povahu a účel použitia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;
 4. tovar je určený na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 5. tovar je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti; a
 6. tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru najmä v nasledujúcich prípadoch:
 2. tovar bol predávaný ako použitý a vada vznikla predošlým použitím alebo opotrebením tovaru;
 3. tovar mal vadu už v čase prevzatia a pre túto vadu bola dojednaná a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 4. vada bola kupujúcim už skôr reklamovaná a predávajúci poskytol kupujúcemu z toho dôvodu zľavu z kúpnej ceny;
 5. vada je spôsobená kupujúcim;
 6. príčinou vady je montáž vykonaná v rozpore s návodom, ktorý poskytol predávajúci;
 7. príčinou vady je zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho (vrátane nevhodného spôsobu ošetrenia);
 8. vada je spôsobená kupujúcim, najmä používaním, údržbou, skladovaním, alebo prepravou, ktoré boli v rozpore s návodom alebo pokynmi dodanými spolu s tovarom alebo boli vzhľadom na povahu, vlastnostiam a účelu použitia tovaru nevhodné;
 9. jedná sa o bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním.

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

 

III. ZÁRUČNÁ DOBA

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, pričom podmienky a rozsah tejto záručnej doby predávajúci určí v záručnom liste.

 

 1. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri použitom tovare je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

 

 1. Pri tovare, ktorý je predávaný kupujúcemu za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. Doba od uplatnenia práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy tovaru bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. SPÔSOB UPLATNENIA A VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby. Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho aj prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webových stránkach predávajúceho https://www.alfapureo.sk/wp-content/uploads/2023/01/Reklmacny-protokol-alfapureo-170123.pdf, listom adresovaným na adresu určenú pre písomný styk s predávajúcim alebo e-mailom na adrese: info@alfapureo.sk. Predávajúci odporúča pre uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru využiť elektronický formulár.

 

 

 1. Reklamácia sa nepovažuje za riadne uplatnenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v rámci reklamácie aspoň nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt, číslo kúpnej zmluvy či dátum jej uzatvorenia, identifikáciu reklamovaného produktu (pokiaľ je to možné vrátane kódu tovaru) a popis vady. Predávajúci odporúča pre ľahšie vybavenie reklamácie doplniť popis vady fotodokumentáciou.

 

 1. Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď a v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie e-mailom bez zbytočného odkladu.

 

 1. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo dňom, kedy je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

 

 1. Počas doby vybavovania reklamácie nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim alebo odo dňa, keď predávajúci prevzal reklamovaný tovar za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

 

 1. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Doba od uplatnenia reklamácie do času, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím reklamovaného tovaru, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru. Kupujúci je taktiež povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu v dôsledku omeškania s prevzatím reklamovaného tovaru kupujúcim vznikli.

 

 1. UPLATNENIE PRÁV VYPLÝVAJÚCICH ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

 1. Ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, ktoré nebránia v jeho riadnom užívaní, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 1. Ak reklamácia tovaru nie je predávajúcim vybavená do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Ak si kupujúci zvolí niektoré z týchto práv, nemôže túto voľbu jednostranne zmeniť. Nároky kupujúceho majú alternatívnu, nie kumulačnú povahu.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 1. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tento reklamačný poriadok je účinný od 1.1.2024

Registrácia do vernostného programu

Zaregistrujte sa do vernostného programu a získajte 50 €!

Výhody registrácie:

Prihlásenie

Vaše benefity

Registrácia

Vyplňte prosím údaje nižšie. Heslo vám vygenerujeme a pošleme na zadanú e-mailovú adresu.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

Výhody registrácie:

Prihlásenie

Prémiové vône do bytu.

Rýchle dodanie

všetok tovar máme skladom

Doprava zdarma

pre všetky objednávky nad 99 €

Poradenstvo a podpora

pri výbere sme vám k dispozícii.

Registrácia

0