🚀 Získajte 500 Bodov (50 €) do vernostného programu!

Dní
Hod
Min
Sek

🌊 ⛱ Voňavé leto s akciou 1+1 ZDARMA 🧺 🫧

Zvýhodnené Vianočné balíčky! K nákupu nad 100 € darček v hodnote min. 20 €.
Dní
Hod
Min
Sek
0

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

AlfaPureo s.r.o.

IČO: 51 6666 51

DIČ: 2120750896

IČ DPH: SK2120750896

so sídlom: Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36360/R

 

Kontaktné údaje:

E-mail: info@alfapureo.sk

Telefón: +421 948 400 656

www: www.alfapureo.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) a kúpnu zmluvu uzatvára prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke – www.alfapureo.sk (ďalej je „internetový obchod“).

 

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

 1. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku a riadia sa slovenským právnym poriadkom.

 

 1. Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

 

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

 1. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 

 1. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

 1. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

 

 1. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

 1. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

 1. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

 1. Dohoda o predplatnom. Dohodou o predplatnom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu za príslušné časové obdobie.

 

Na uzatvorenie dohody o predplatnom a dodanie tovaru sa vzťahujú ustanovenia vzťahujúce sa na Kúpnu zmluva v rámci týchto obchodných podmienok s odlišnosťami uvedenými v tomto článku.

 

Ak si kupujúci objednal tovar tak, že si jeho dodanie po určitú dobu predplatil, potom predávajúci dodá tovar kupujúcemu postupne v mesačných intervaloch, počnúc dňom objednávky predplatného. Obvyklá lehota pre dodanie tovaru predstavuje 5 pracovných dní odo dňa expedície tovaru.

 

Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude z vášho účtu automaticky odpisované v prípade, že je to technicky možné (tzv. rekurencia), t. j. najmä ak predplatné platíte prostredníctvom služby PayPal, platobnej karty alebo cez SMS. Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a číslo vašej platobnej karty neuchovávame. Predplatné bude odpisované v sume prislúchajúcej k objednanému produktu a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia.

 

V prípade, ak si kupujúci spotrebiteľ objednal tovar tak, že si jeho dodanie po určitú dobu predplatil, potom môže odstúpiť od uzavretej dohody o predplatnom len v lehote 14 dní po dodaní prvého dodaného tovaru.

 

Kupujúcemu môže byť zo strany predávajúceho umožnené od dohody o predplatnom v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že mu bude zo strany predávajúceho umožnené od dohody o predplatnom odstúpiť, platia ustanovenia upravujúce odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedené v týchto VOP.

 

V prípade zrušenia predplatného počas doby trvania predplatného, je Kupujúci povinný uhradiť poplatky za predčasné zrušenie vo výške 70% zo sumy zostávajúceho neuhradeného predplatného.

 

Ak bude umožnené kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, potom berie kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu aj prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Ak bude umožnené kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

Ustanovenia týkajúce sa uzatvorenia Kúpnej zmluvy a Dodacích podmienok, upravené v rámci týchto VOP sa použijú aj na Dohodu o predplatnom s odlišnosťami uvedenými v tomto článku.

 

 

 1. Zákaznícky účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 

 1. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

 1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 1. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK69 0900 0000 0051 4413 6129
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Stripe,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 

 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 

 1. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

 

 1. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

 

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 

 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

 1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Kupujúci – fyzická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ – má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

 

 1. Lehota kupujúceho pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní:

 

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

 

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 

 • poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 

 1. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

 1. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

 1. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

 1. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

 1. Pokiaľ ste v súvislosti s nákupom tovaru obdržali od Predávajúceho darčeky v rámci kampane Predávajúceho, a využili ste možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, musíte nám spolu s tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky, vrátane všetkého o čo ste sa obohatili. V prípade, ak nevrátite poskytnuté darčeky bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak vydanie darčeka nebude možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka. Taktiež v prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sa posudzujú samostatne.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

VII. Zodpovednosť za vady

 

 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, ako aj obchodných podmienok pre predaj a dodávku tovaru v prevádzke spoločnosti AlfaPureo s.r.o., so sídlom: Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika, IČO: 51 6666 51, DIČ: 2120750896, IČ DPH: SK2120750896, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36360/R (ďalej len „predávajúci“).

 

 1. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

 1. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú článkom VI. tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že:
 • nejde o iný tovar než ten, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy;
 • tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo také vlastnosti, ktoré sú obvyklé s ohľadom na povahu a účel použitia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;
 • tovar je určený na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 • tovar je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti; a
 • tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • tovar bol predávaný ako použitý a vada vznikla predošlým použitím alebo opotrebením tovaru;
 • tovar mal vadu už v čase prevzatia a pre túto vadu bola dojednaná a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 • vada bola kupujúcim už skôr reklamovaná a predávajúci poskytol kupujúcemu z toho dôvodu zľavu z kúpnej ceny;
 • vada je spôsobená kupujúcim;
 • príčinou vady je montáž vykonaná v rozpore s návodom, ktorý poskytol predávajúci;
 • príčinou vady je zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho (vrátane nevhodného spôsobu ošetrenia);
 • vada je spôsobená kupujúcim, najmä používaním, údržbou, skladovaním, alebo prepravou, ktoré boli v rozpore s návodom alebo pokynmi dodanými spolu s tovarom alebo boli vzhľadom na povahu, vlastnostiam a účelu použitia tovaru nevhodné;
 • jedná sa o bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním.

 

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

 

 

 

ZÁRUČNÁ DOBA

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, pričom podmienky a rozsah tejto záručnej doby predávajúci určí v záručnom liste.

 

 1. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri použitom tovare je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

 

 1. Pri tovare, ktorý je predávaný kupujúcemu za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. Doba od uplatnenia práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy tovaru bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

SPÔSOB UPLATNENIA A VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby. Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho aj prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webových stránkach predávajúceho https://www.alfapureo.sk/wp-content/uploads/2023/01/Reklmacny-protokol-alfapureo-170123.pdf, listom adresovaným na adresu určenú pre písomný styk s predávajúcim alebo e-mailom na adrese: info@alfapureo.sk. Predávajúci odporúča pre uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru využiť elektronický formulár.

 

 1. Reklamácia sa nepovažuje za riadne uplatnenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v rámci reklamácie aspoň nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt, číslo kúpnej zmluvy či dátum jej uzatvorenia, identifikáciu reklamovaného produktu (pokiaľ je to možné vrátane kódu tovaru) a popis vady. Predávajúci odporúča pre ľahšie vybavenie reklamácie doplniť popis vady fotodokumentáciou.

 

 1. Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď a v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie e-mailom bez zbytočného odkladu.

 

 1. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo dňom, kedy je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

 

 1. Počas doby vybavovania reklamácie nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim alebo odo dňa, keď predávajúci prevzal reklamovaný tovar za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

 

 1. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Doba od uplatnenia reklamácie do času, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím reklamovaného tovaru, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru. Kupujúci je taktiež povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu v dôsledku omeškania s prevzatím reklamovaného tovaru kupujúcim vznikli.

 

UPLATNENIE PRÁV VYPLÝVAJÚCICH ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

 1. Ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, ktoré nebránia v jeho riadnom užívaní, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 1. Ak reklamácia tovaru nie je predávajúcim vybavená do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Ak si kupujúci zvolí niektoré z týchto práv, nemôže túto voľbu jednostranne zmeniť. Nároky kupujúceho majú alternatívnu, nie kumulačnú povahu.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 1. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

VIII. Doručovanie

 

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 

 1. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

 

 

 1. Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

 

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A 82799 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 17331927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 1. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

 

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho

 

Kompletné znenie toho aké osobné údaje zbierame a čo s nimi robíme nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

 1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

 1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.08.2023.

Registrácia do vernostného programu

Zaregistrujte sa do vernostného programu a získajte 50 €!

Výhody registrácie:

Prihlásenie

Vaše benefity

Registrácia

Vyplňte prosím údaje nižšie. Heslo vám vygenerujeme a pošleme na zadanú e-mailovú adresu.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

Výhody registrácie:

Prihlásenie

Prémiové vône do bytu.

Rýchle dodanie

všetok tovar máme skladom

Doprava zdarma

pre všetky objednávky nad 99 €

Poradenstvo a podpora

pri výbere sme vám k dispozícii.

Registrácia

0